Nekritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos

Nekritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos

13 Patikrinimas prieš važiavimą:
13.1 NK – nesugeba surasti egzaminuotojo nurodytų transporto priemonės valdymo įtaisų ar įrangos; pademonstruoti savo žinių ar sugebėjimų,kaip juos valdyti, sureguliuoti arba patikrinti jų būklę; pasirengti važiuoti saugiai.
14 Papildomi valdymo įtaisai:
14.1 NK – naudojasi bet kuriuo papildomu įtaisu netinkamai. Ši NK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą“. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
14.2 NK – netinkamai sureguliuotas / užsegtas saugos diržas.
15 Sankabos valdymas:
15.1 NK – be reikalo užgesina variklį;
15.2 NK – be reikalo ilgai važiuoja nevisiškai įjungęs sankabą (įskaitant manevrus mažu greičiu);
15.3 NK – laiko koją ant / virš sankabos paminos, kai sankaba nejungiama ilgiau kaip penkiolika sekundžių;
15.4 NK – per greitai atleidžia sankabos paminą;
15.5 NK – netinkamai valdo sankabos paminą, perjungdamas pavaras;
15.6 NK (A1, A, B1, B ir BE kategorijos) – važiuodamas mažu greičiu netinkamu būdu valdo sankabos paminą;
15.7 NK (A1, A, B1, B ir BE kategorijos) – laiko nuspaudęs sankabos paminą artėdamas prie posūkio ar važiuodamas juo arba laiko nuspaudęs sankabos paminą tris ar daugiau sekundes;
15.8 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – laiko nuspaudęs sankabos paminą artėdamas prie posūkio ar važiuodamas juo arba laiko nuspaudęs sankabos paminą nuo trijų iki penkių (imtinai) sekundžių;
15.9 SPK – šešis kartus užgesina variklį;
15.10 SPK – šešis kartus važiuoja išjungta sankaba.
16 Akceleratoriaus valdymas:
16.1 NK – netinkamai valdo akceleratoriaus paminą arba motociklo kuro padavimo reguliatorių (droselį);
16.2 NK – per daug nuspaudžia akceleratoriaus paminą arba motociklo kuro padavimo reguliatorių (droselį), kai sankaba išjungta ar nevisiškai įjungta.
17 Pavaros pasirinkimas:
17.1 NK – pasirenka pavarą, neatitinkančią situacijos, transporto priemonės greičio, techninių duomenų ir važiavimo sąlygų;
17.2 NK (B1, B ir BE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą tris ir daugiau sekundes;
17.3 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – važiuoja įjungęs neutralią pavarą nuo trijų iki penkių (imtinai) sekundžių;
17.4 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – spaudžia automatinės pavarų dėžės selektoriaus mygtuką, kai iš žemesnių pavarų diapazono (1, 2, 3 pozicijos) persijungia į važiavimo pavarą („Drive“ pozicija);
17.5 NK – bando jungti / jungia pavarą neišjungęs sankabos.
17.6 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – per daug triukšmingai jungia pavaras;
17.7 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – neperjungia pavaros iš antro karto;
17.8 NK – atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą netinkamai naudoja pavaras, kad papildomai stabdytų varikliu, ir tuo pailgina stabdymo kelią;
17.9 SPK – šešios pasikartojančios pavaros pasirinkimo NK.
18 Vairo valdymas:
18.1 NK – neišlaiko pasirinktos trajektorijos: nukrypsta nuo trajektorijos, trukčiodamas sukinėja vairą; neatidus netinkamai vairuojamųjų ratų padėčiai palikdamas stovėti transporto priemonę ar pradėdamas važiuoti;
18.2 NK – bent vienu ratu įvažiuoja į kelkraštį arba atsiremia į šaligatvio kraštą, bet neužvažiuoja ant jo;
18.3 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – suka vairą netinkamu būdu:
18.3.1 deda rankas ant vairo iš vidaus;
18.3.2 suka vairą tik viena ranka, išskyrus važiavimą atbuline eiga ir transporto priemonės valdymo įtaisų naudojimą;
18.3.3 suka vairą vienos rankos delnu;
18.3.4 suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
18.3.5 laiko vairą sukryžiavęs rankas ar kitokiu būdu, kuris riboja judesius vairu.
18.4 SPK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – šešios pasikartojančios 18.1 arba 18.2 punktuose nurodytos vairo valdymo NK.
19 Stabdymas:
19.1 NK – netinkamai stabdydamas leidžia transporto priemonei pajudėti į priekį;
19.2 NK – neišlaiko vietoje transporto priemonės nei stovėjimo, nei darbiniu stabdžiu, kai ji stovi. Ši NK nevertinama, kai koja perkeliama nuo stabdžių ant akceleratoriaus paminos;
19.3 NK – valdo stabdžių paminą netinkamu būdu;
19.4 NK – neišlaiko vietoje transporto priemonės, sustabdęs įkalnėje, t. y. leidžia jai pariedėti atgal, bet greitai pasitaiso ir nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
19.5 NK – (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) blokuoja ratus (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
19.6 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stipriai spaudžia darbinio stabdžio paminą važiuodamas posūkiu;
19.7 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – važiuoja nevisiškai išjungęs stovėjimo stabdį arba naudoja jį be reikalo, bet tai netrukdo transporto priemonei judėti;
19.8 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – stabdo kaire koja;
19.9 NK (A1 ir A kategorijos) – nenaudoja užpakalinio rato stabdžio lėtindamas greitį ar sustodamas;
19.10 NK (A1 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą), bet greitai pasitaiso;
19.11 NK (A1 ir A kategorijos) – netinkamai naudoja stabdžius apvažiuodamas kampus (gaireles).
20 Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
20.1 NK – nesilaiko eismo juostos ribų, išskyrus atvejus, kai egzaminuojamasis privalo keisti padėtį važiuojamojoje dalyje dėl susidariusios eismo situacijos;
20.2 NK – važiuojamojoje dalyje užima tokią padėtį, kuri neatitinka eismo situacijos, t. y. nemato kelio priekyje ir negali koreguoti pasirinktos trajektorijos, taip pat persirikiuoti iš vienos eismo juostos į kitą;
20.3 NK – nepasitraukia dešiniau, kur tai įmanoma, važiuodamas keliu, kuriame yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą. Ši NK vertinama vieną kartą, važiuojant bet kuriuo kelio ruožu (gatve);
20.4 NK – be reikalo važiuoja kairiąja eismo juosta. Ši NK nevertinama, jei važiuojant dešiniąja juosta reikia dažnai persirikiuoti dėl joje stovinčių transporto priemonių arba jei reikia važiuoti tiesiai, o iš dešiniosios juostos sankryžoje galima sukti tik į dešinę, arba eismas kitoje juostoje intensyvus;
20.5 NK – sustabdo transporto priemonę netinkamoje vietoje (maršrutinio transporto sustojimo vietoje ar pan.);
20.6 SPK – šešios pasikartojančios padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje NK.
21 Padėties pasirinkimas manevruojant:
21.1 NK (B1 ir B kategorija) – pasirinko netinkamą padėtį pradėdamas transporto priemonės pastatymo į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga lygiagrečiai, įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės (gairelių);
21.2 NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą:
21.2.1 transporto priemonė stovi nelygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui;
21.2.2 bent vienas transporto priemonės ratas yra toliau kaip 40 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
21.2.3 transporto priemonė yra arčiau kaip 1 m arba toliau kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (gairelių).
21.3 NK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą atbuline eiga įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą transporto priemonė stovi:
21.3.1 nelygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
21.3.2 arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės;
21.3.3 toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos galą žyminčios linijos.
21.4 NK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo atbuline eiga lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą nuvažiavo daugiau kaip 3 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo ar gairelių);
21.5 NK (B1 ir B kategorijos) – nesugebėjo atlikti manevro vieną kartą įjungęs atbulinės eigos pavarą;
21.6 NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – sustojo daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių;
21.7 NK (B1, B, C1, C, D1 ir D kategorijos) – važiuodamas atbuline eiga su posūkiu į dešinę arba į kairę sustojo daugiau kaip 1 m atstumu nuo dešiniojo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
21.8 SPK (B1 ir B kategorijos) – atlikdamas manevrą šešis ar daugiau kartų keitė važiavimo kryptį, t. y. tris ar daugiau kartų jungė atbulinės eigos pavarą;
21.9 SPK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – šešis ar daugiau kartų sustojo daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių.
22 Padėties pasirinkimas sukant į dešinę:
22.1 NK – prieš posūkį transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto;
22.2 NK – pradėjus sukti, transporto priemonė yra per toli nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, sukama per plačiai ir posūkis užbaigiamas per arti priešingos krypties eismo juostos;
22.3 NK (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – baigdamas posūkį į dešinę bet kuria transporto priemonės dalimi be reikalo įvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą.
23 Padėties pasirinkimas sukant į kairę:
23.1 NK – prieš posūkį (apsisukimą) transporto priemonė yra ne eismo juostoje, nelygiagreti ženklinimui, toliau nei būtina nuo priešingų krypčių eismo srautus skiriančios (pažymėtos ar nepažymėtos) linijos arba skiriamosios juostos;
23.2 NK – suka būdamas per toli nuo kairiojo važiuojamosios dalies krašto vienpusio eismo kelyje;
23.3 NK – pasuka priekinius ratus į kairę laukdamas posūkio, išskyrus situacijas, kai tai yra būtina;
23.4 NK – suka plačiai, važiuoja per daug į dešinę nuo važiuojamųjų dalių sankirtos centro, kur eismo sąlygos to nereikalauja;
23.5 NK (visos kategorijos, išskyrus A1 ir A) – įvažiuodamas į važiuojamųjų dalių sankirtą arba išvažiuodamas iš jos nežymiai išvažiuoja į priešingos krypties eismo juostą, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos.
24 Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
24.1 NK – nesižvalgo ir nestebi viso kelio priekyje, iš šono ir už transporto priemonės;
24.2 NK – netikrina per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomos kelio dalies pasukdamas galvą per atitinkamą petį kiekvieną kartą persirikiuodamas į kitą eismo juostą arba kelių išsiskyrimo ar jungimosi vietoje. Ši NK ne visada gali būti vertinama, jei egzaminuojamasis vairuoja C, CE, D ar DE kategorijos transporto priemonę;
24.3 NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga. Ši NK taip pat vertinama, kai egzaminuojamasis vairuoja B1 arba B kategorijos transporto priemonę ir pradėdamas važiuoti atbuline eiga pasižiūri atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius;
24.4 NK – per ilgai atitraukia dėmesį nuo važiavimo krypties, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos;
24.5 SPK – šešios situacijos ir daugiau, kai reikia patikrinti per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį, bet per petį nepasižiūrima.
25 Veidrodžių naudojimas:
25.1 NK – nežiūri į užpakalinio vaizdo veidrodžius prieš sulėtindamas, sustabdydamas transporto priemonę, įvažiuodamas į posūkį, persirikiuodamas, išvažiuodamas iš kelio ir įvažiuodamas į kelią, artėdamas prie bet kokios kliūties;
25.2 NK – per ilgai (pagal situaciją) žiūri į užpakalinio vaizdo veidrodį;
25.3 NK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – nesinaudoja išoriniais užpakalinio vaizdo veidrodžiais, kai žiūri atgal važiavimo atbuline eiga manevro metu, t. y. žiūri per langą, kad galėtų valdyti transporto priemonę. Atsitiktiniai žvilgsniai leistini.
26 Įspėjamųjų signalų naudojimas:
26.1 NK – tinkamai neparodo posūkio signalo, kad įspėtų apie savo ketinimus, kai tai yra būtina;
26.2 NK – nerodo posūkio į dešinę signalo prieš išvažiuodamas iš žiedinės sankryžos;
26.3 NK – rodo klaidingos krypties posūkio signalą. Ši NK vertinama, jei egzaminuojamasis suka į priešingą pusę, nei rodo signalą;
26.4 NK – neišjungia posūkio signalo per penkias sekundes po to, kai posūkis ar persirikiavimas buvo baigtas;
26.5 NK – išjungia posūkio signalą per anksti, t. y. anksčiau, nei posūkis ar persirikiavimas pradėtas ar baigtas, ir daugiau jo nebeįjungia;
26.6 NK – rodo posūkio signalą be reikalo ir gali suklaidinti kitus eismo dalyvius;
26.7 SPK – šešios pasikartojančios įspėjamųjų signalų naudojimo NK.
27 Eismo pavojų įvertinimas:
27.1 NK – netinkamai ar nepakankamai greitai reaguoja į eismo pavojų.
28 Sprendimų priėmimas:
28.1 NK – tinkamai neįvertina greičio ir atstumo iki kitų transporto priemonių pradėdamas važiuoti, važiuodamas per sankryžą, persirikiuodamas iš vienos eismo juostos į kitą ar įvažiuodamas į kelią;
28.2 NK – sustoja tinkamai, bet esant saugiam tarpui transporto sraute nesiryžta važiuoti;
28.3 NK – be reikalo sustoja ir nevažiuoja toliau, kai nėra transporto priemonių ar pėsčiųjų, kuriems galėtų trukdyti, ir kelias yra laisvas;
28.4 NK – be reikalo duoda kelią kitam eismo dalyviui, t. y. netinkamai taiko važiavimo pirmumo taisykles.
29 Saugaus atstumo pasirinkimas:
29.1 NK – laikosi mažesnio kaip per dvi sekundes, bet didesnio kaip per vieną sekundę nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
29.2 NK – nepalankiomis eismo sąlygomis laikosi mažesnio kaip per keturias sekundes, bet didesnio kaip per dvi sekundes nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės. Egzaminuotojas privalo įvertinti papildomus (didesnius) atstumus, kurių turi laikytis C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai;
29.3 NK – važiuodamas 50 km/h ar didesniu greičiu laikosi mažesnio kaip 1,2 m šoninio atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje. Šoninis atstumas gali būti mažesnis nei 1,2 m, jei greitis yra mažesnis ir nesudaroma pavojinga situacija;
29.4 NK – sustabdo transporto priemonę palikdamas nepakankamą tarpą iki priešais sustojusios transporto priemonės. Tarpas turi būti pakankamas, kad egzaminuojamasis prireikus galėtų apvažiuoti priešais sustojusią transporto priemonę, nevažiuodamas atbuline eiga;
29.5 NK – važiuoja arčiau kaip 30 cm nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ar šaligatvio arba kairiojo važiuojamosios dalies krašto ar šaligatvio vienpusio eismo kelyje. Ši NK nevertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja trumpą kelio atkarpą nedideliu greičiu.
30 Greičio pasirinkimas:
30.1 NK – įsibėgėja per greitai arba per lėtai, neatsižvelgdamas į eismo sąlygas;
30.2 NK – važiuoja per greitai konkrečioje situacijoje, bet neviršija leistino greičio. Ši NK vertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja didesniu nei tinkama greičiu;
30.3 NK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. 5–15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo sąlygos to nereikalauja;
30.4 NK – nepasiekia reikiamo greičio atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą.
31 Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
31.1 NK – sustabdo transporto priemonę taip, kad ji išsikiša už „Stop“ linijos (ženklo „Stop“ linija);
31.2 NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, neįvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą laukti saugaus tarpo transporto sraute, kai tai yra tinkama daryti;
31.3 NK – nepakankamai supranta eismo reguliavimo signalus, t. y. per ilgai delsia, nors gali važiuoti nekliudydamas kitiems eismo dalyviams;
31.4 NK – ketindamas sankryžoje pasukti į kairę, netinkamai įvažiuoja į važiuojamųjų dalių sankirtą paskui pirmąją transporto priemonę. Ši NK vertinama, kai egzaminuojamasis stovi prieš sankryžą, degant žaliam šviesoforo signalui.
32 Nuoseklumas:
32.1 NK – pasirenka netinkamą transporto priemonės valdymo sistemos seką;
32.2 NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – netinkamai atidaro sukabinimo įtaiso kablio / smaigo užrakto žiotis, besiruošdamas atkabinti / prikabinti priekabą;
32.3 NK (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) – nesaugiai įtraukia priekabos atramas, bet nesudaro potencialiai pavojingos situacijos.
33 Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1 ir A kategorijos):
33.1 NK – nepakankamai gerai valdo motociklą, važiuodamas mažu greičiu koja atsiremia į žemę;
33.2 NK – neišlaiko lėtai einančio pėsčiojo greičio atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus mažu greičiu;
33.3 SPK – daugiau kaip penkis kartus neišlaiko pusiausvyros ir nesuvaldo motociklo.
34 Sėdėsena (A1 ir A kategorijos):
34.1 NK – važiuoja atsirėmęs kojų pirštais į paminas;
34.2 NK – važiuoja keliais neliesdamas kuro bako;
34.3 NK – nepasvyra motociklu taip, kad saugiai važiuotų posūkyje;
34.4 NK – važiuoja laikydamas galvą netinkamoje padėtyje;
34.5 NK – važiuoja sėdėdamas (atsitraukia) per toli nuo kuro bako;
34.6 NK – važiuoja slidinėdamas iš vienos pusės į kitą per sėdynę (balną);
34.7 NK – važiuoja bet kurią ranką atitraukęs nuo vairo be tinkamos priežasties, bet neprarasdamas pusiausvyros ir valdymo. Tinkama priežastis – pataisyti šalmo antveidį.