Taisyklės

UAB “Duok pavairuot”

VAIRAVIMO MOKYKLOS“ DARBO TVARKOS IR MOKYMO

ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios taisyklės yra neatskiriama Vairavimo mokymo-prašymo sutarties, sudaromos su vairavimo mokykla, dalis.
  2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
  Vairavimo mokykla-Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos(-ų) kategorijos(-ų) transporto priemonių pirminį mokymą, jame nurodytoje patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).
  Mokymo valanda – (toliau vadinama – valanda) – 45 min. skirtos tiesioginiam mokymui.
  Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius)-šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ( praktikos) žinių.
  Visos kitos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme; Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014.04.30 d įsakymu Nr. 2B-84 Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014.04.30 d įsakymu Nr. 2B-85 .
 2. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

Įmonėje mokymas yra mokamas. Mokėjimo kainą ir tvarką nustato vairavimo mokyklos vadovas.
1.1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;
1.2. sutartis įsigalioja, kai mokytis priimamas asmuo pateikia visus reikalingus dokumentus, sumoka pradinį įnašą arba visą mokestį, numatytą mokymo sutartyje bei ją pasirašo abi šalys. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo bet neilgiau nei vienerius metus ;
1.3. kai mokinys mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopiją, patvirtintą mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir anspaudu;
1.4. vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti mokymo sutartį dėl papildomo mokymo;
1.5. vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.
Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas;
1.6. pasibaigus sutarties terminui ji laikoma negaliojanti, sumokėti už ją pinigai negražinami.

2.Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1.savarankiškai gali mokytis teorijos, kai turi ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones
2.1.2 savarankiškai gali mokytis teorijos, kai turi teisę vairuoti Bl, B ,Cl, C, Dl, D arba T kategorijos transporto priemones ir atitinkamai siekia įgyti teisę vairuoti Al ar A, B, Cl ar C, Dl kategorijos transporto priemones;
2.1.3. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotu pažymą, kurioje būtu nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;
2.1.4 gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
2.1.5. laikinai sustabdyti mokymosi kursus-prieš tai raštiškai informuodamas mokyklą;
2.1.6. jei mokinys sumokėjęs už kursus atsisako juos lankyti, tai per 3 dienas nuo kursų pradžios
grąžinama visa sumokėta suma. Praėjus 5 dienoms nuo kursų pradžios- įmokos negrąžinamos.
2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. Pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja baigti.
2.2.2. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą, padarytą dėl savo kaltės mokyklai;
2.2.3.nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
2.2.4. laiku sumokėti už teorijos mokymą, dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą
2.2.5 negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, dieną prieš iki 12.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, pamoka užskaitoma kaip įvykusi ir skiriama papildoma vairavimo pamoka už kurią mokinys turi sumokėti papildomai mokyklos nustatytą papildomos pamokos kainą.
2.2.6.vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 valandos;
2.2.7. susimokėti už teorijos ar praktinio vairavimo egzamino perlaikymą mokykloje:
2.2.8. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ „Regitra“ egzamino tvarkai: dviem etapais-aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė egzamino, jam pageidaujant suteikiama galimybė papildomoms praktinio vairavimo pamokoms .
2.3 Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1. suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;
2.3.2.sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
2.3.3. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko
2008 m.liepos 29 d.įsakymu Nr.2B-290 (Žin.,2008,Nr.88-3550).
2.3.4.patikrinus mokinio teorijos žinias bei įvertinus praktinio vairavimo įgūdžius sumažinti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių;
2.3.5. teorijos mokymą vykdyti grupėmis(arba individualiai),o praktinį-individualiai. Per dieną mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 val. ,o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 val.
2.3.6.mokyti teorijos ir ar praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
2.3.7.mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, jiems pageidaujant, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
2.3.8. atlikti pakartotinį teorijos ir arba praktinio vairavimo mokymo kursą ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo datos kai mokinys dėl šio mokymo kreipėsi į mokyklą. Sėkmingai išklausius pakartotinio mokymo kursą išduoti liudijimą, patvirtinantį pakartotinį teorijos mokymo kurso baigimą;
2.3.9.užtikrinti, kad teorijos ir ar praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję[įdarbinti] vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
2.3.10 užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
2.3.11 vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurį įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos [toliau vadinama-Inspekcija] viršininkas;
2.3.12. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
2.3.13. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie:
a) išklausė mažiau kaip 80% teorijos kurso;
b) nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso;
c) kurių teorijos ar praktinio vairavimo galutinės įskaitos rezultatai yra neigiami.
Mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdomos tvarka, patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014m. balandžio 30 d. įsakymo Nr.2B-84 vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 2 priedu .

3.Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius-Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
3.3. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3.4. Pasikeitus įstatymų ,reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarkai, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams,
UAB „Duok pavairuot“
PRIEDAS PRIE DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ
Vilnius

 

 1. Dėl teorijos žinių galutinės įskaitos vertinimo kompiuterine programine įranga reikalavimų

Remiantis 2014.04.30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją).
2. Mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į 29 – 9 balais. Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, mokinys vertinamas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus: atsakęs į 21-23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16-20 klausimų – 4 balais. Į 11-15 klausimų – 3 balais, į 6-10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų.
3. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.
4. Į testo klausimą atsakyta ne teisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.
5. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.
6. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys vairavimo turi būti supažindintas su ne teisingais atsakytais testo klausimais. Šiuos klausimus galima bus peržiūrėti kompiuterio monitoriaus ekrane.
7. Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio (ne svarbu, kaip jis buvo įvertintas) testo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

 1. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo

Remiantis 2014.04.30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Vairavimo mokykla mokinių praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali vykdyti tik tada, kai mokinai yra baigę vairavimo mokyklos patvirtiną tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išlaikę teorijos galutinę įskaitą (kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“). 
2. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).
3. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:
3.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);
3.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;
3.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje:
3.4. saugiai ir ekonomiškai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sūkių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės turi būti sudaryta galimybė įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu:
3.4.1. keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.;
3.4.2. artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų, važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;
3.4.3. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas, pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža);
3.4.4. įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;
3.4.5. taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje.
4. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“, nuostatas. 
5. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kai 45 min. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas pagal „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199), nuostatas.
6. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.
6. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo mokymo lapą.

 1. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos

Remiantis 2011-07-27 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-299 „Dėl Paktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas ne trumpesnis kaip 45 minutės.
Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei
1. mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.
2. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita turi būti nedelsiant nutraukta. Užtikrinus šio Aprašo reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita privalo būti kartojama iš naujo.
3. Vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi užtikrinti, kad:
3.1. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;
3.2. nuo įskaitos pradžios iki jos pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;
3.3. mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti specialų mygtuką;
3.4. vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai. Kol įrašas neperrašytas į archyvą, kito įrašo daryti negalima.

 1. Vaizdo ir garso įrašai, padaryti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo būti perkelti į archyvą, kuriame bus saugomi.
  5. Mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolės metu pareigūnas privalo prisistatyti ir pranešti apie vykdomą kontrolę. Kontrolės metu vairavimo instruktorius vaizdo ir garso įrašymo įrangos išjungti negali. Atlikęs mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolę, pareigūnas privalo nustatyta tvarka užpildyti vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės tikrinimo aktą ir, esant įjungtai vaizdo ir garso įrašymo įrangai, įvardyti tikrinimo rezultatus.
  6. Vaizdo ir garso įrašai vairavimo mokykloje, laikantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

Prieš sudarant mokymo sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką, tai patvirtina pasirašydamas sutartyje nurodytoje grafoje.

 

UAB „Duok pavairuot“ direktorius                                                                                       Petras Vadopalas